Saturday, Oct 10th

Last update12:39:59 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับโอน
ตำแหน่งบรรณารักษ์ไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ   เลขที่ตำแหน่ง  0019  จำนวน 1 อัตรา
เงื่อนไขของตำแหน่ง
1  ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อายุไม่เกิน  55  ปี 
2  เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
3 ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน  โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร  (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7(ข)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตำแหน่งบรรณารักษ์ไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  0019  จำนวน  1  อัตรา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์             
วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่วันที่  1-13  ตุลาคม  2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ทางเว็บไซด์  http://www.lru.ac.th

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 0-4280-8014

building005

ประกาศผลการคัดเลือกรับโอนข้าราชการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 (งบเฉพาะกิจ) ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  (งบเฉพาะกิจ)  ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2558  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น  
บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  (งบเฉพาะกิจ)  ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1.เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  (งบเฉพาะกิจ)  ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
ลำดับที่  1  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลภัสรดา  บุตรดีสุวรรณ
สำรองลำดับที่  1  นางสาวธันยนันท์  สายจันทร์
สำรองลำดับที่  2  นางคัทลียา  ชัยพร
สำรองลำดับที่  3  นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วกันหา
สำรองลำดับที่  4  นางสาววิไลภรณ์  จันทร์สว่าง ฯลฯ

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่  17  สิงหาคม  2558 เวลา 09.00 น. ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

building005

บทความ อื่นๆ ...