Friday, Nov 28th

Last update07:25:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สัรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ   ณ  วันที่  17  ตุลาคม  2557  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น    บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (รายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัย)

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่  24  พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น.  ที่งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

ประกาศผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

DSC 010121ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  ในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ  ณ  วันที่  17  ตุลาคม  2557  นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ     เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

             ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน  2  อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ  ณ  วันที่  17  ตุลาคม  2557 นั้น 

           บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล 
โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

DSC 010121

บทความ อื่นๆ ...

ค่านิยม 12 ประการ

12thai72

12 Values Announced

12eng72