Sunday, May 24th

Last update10:25:19 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ม.ราชภัฏเลย เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

              ด้วยงานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดรายวัน (เฉพาะกิจ) ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม อาคารวิชญาการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้...
๑. แม่บ้านทำความสะอาดศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม อาคารวิชญาการ จำนวน ๒ อัตรา

๒. กำหนดวันขอรับและยื่นใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานกิจการพิเศษ ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ


๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓.๓ มีความขยัน อดทน
๓.๔ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. เอกสารแนบใบสมัคร

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ลักษณะต้องห้าม
๕.๑ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ๕.๒ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕.๓ เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

๖. คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น ๘ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น


๗. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ www.lru.ac.th

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย / ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานกิจการพิเศษ  ชั้น  ๒  อาคารวิชญาการ  
สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข ๐
- ๔๒๘๓ – ๕๒๒๔ – ๘   ต่อ  ๕๑๑๕๑ 
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือ www.lru.ac.th

DSC 010121

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 นั้น
อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

                จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2558 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียรวม 8 ชั้น
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41115

DSC 010121

มรภ.เลย รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558

ม.ราชภัฏเลย เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

บทความ อื่นๆ ...

ค่านิยม 12 ประการ

12thai72

12 Values Announced

12eng72