Wednesday, Jul 23rd

Last update11:40:48 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ตึก23)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2557

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  ในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน  14  อัตรา   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  รับสมัคร  จำนวน  14  อัตรา
            1.1  สังกัดคณะครุศาสตร์
       1.1.1  อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน                                          จำนวน     1     อัตรา
       1.1.2  อาจารย์กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา                                                จำนวน     1     อัตรา
       1.1.3  อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา                             จำนวน     1     อัตรา
       1.1.4  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                       จำนวน     2     อัตรา
       1.1.5  อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา                                               จำนวน     1     อัตรา
       1.1.6  อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                              จำนวน     1     อัตรา
            1.2  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      1.2.1  อาจารย์สาขาวิชาดนตรี                                                                  จำนวน     1     อัตรา
           1.3  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      1.3.1  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                        จำนวน     1     อัตรา
      1.3.2  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย       จำนวน     1     อัตรา
            1.4.  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
       1.4.1  อาจารย์สาขาวิชาการเงิน                                                              จำนวน     1     อัตรา
       1.4.2  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                              จำนวน     1     อัตรา
            1.5.  สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
       1.5.1  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                    จำนวน     2     อัตรา

        ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 – 9  กรกฎาคม  2557  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ งานบริหาร งานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  


>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

DSC 010121

บทความ อื่นๆ ...