Tuesday, Dec 23rd

Last update02:59:34 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายละเอียดดังนี

1.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  รับสมัคร  จำนวน  1  อัตรา

1.1  สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรโยธา  (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง)  จำนวน  1  อัตรา

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  ตั้งแต่วันที่  23 - 30  ธันวาคม  2557  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์  0-4280-8014

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4280-8014

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2557

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ครั้งที่  2/2557  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2557  นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สัรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ   ณ  วันที่  17  ตุลาคม  2557  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น    บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (รายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัย)

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่  24  พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น.  ที่งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

ประกาศผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

DSC 010121ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  ในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ  ณ  วันที่  17  ตุลาคม  2557  นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ     เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

บทความ อื่นๆ ...

ค่านิยม 12 ประการ

12thai72

12 Values Announced

12eng72