คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เลย ร่วมมือสำนักงานพัฒนาฝีมือพัฒนามาตรฐานแรงงานจังหวัดเลย

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เลย ร่วมมือสำนักงานพัฒนาฝีมือพัฒนามาตรฐานแรงงานจังหวัดเลย

  • PDF
DSC 0643
DSC 0648
DSC 0679
DSC 0690
DSC 0694
DSC 0704
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

       ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย พัฒนายักระดับมาตรฐานหลักสูตรนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานสู่โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

       ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ และมีทักษะความชำนาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เพื่อร่วมกันพัฒนาบัณฑิตตลอดจนบุคลากรที่มีคุณภาพต่อการพัฒนา จังหวัดเลยและประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน สาระสำคัญในการตกลงความร่วมมือจึงมุ่งเน้นในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ห้องปฏิบัติการเชื่อมโลหะ ห้องปฏิบัติการเครื่องกล ห้องปฏิบติการไฟฟ้าอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออกแบบอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีและวิศวกรรมพื้นฐาน การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงงานด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะวิชาชีพอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดเลย
     นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเลยมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดเลย เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเกษตรและแปรรูเกษตร ด้านท่องเที่ยวและบริการ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถบูรณาการศาสตร์หลากหลายแขนงเพื่อการยกระดับมาตรฐานแรงงาน สินค้าและบริการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป 
      จากการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 จะมีเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์ อาทิ เครื่องจักรกลเกษตรที่คิดได้และสื่อสารเป็น (Smart Agricultural Machine) หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Robot) ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับพนักงานเสมือนเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ตลอดจนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smart Information Technology) ที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางระบบการจองที่พัก ร้านอาหาร ตั๋วโดยสาร รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับเครื่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้รูปแบบอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์ เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค
      นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย กล่าวว่า โครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเลย ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) ในการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการด้านเกษตรและแปรรูปเกษตร ท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในจังหวัดเลย ตามแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ.2560-2564 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานประกอบการในจังหวัดเลย

คลิ๊กชมภาพการลงนามความร่วมมือ

คลิ๊กชมภาพการประชุมสัมมนา

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน