สภา มรภ.เลย มีมติ ให้ ผศ.ดร.เชาว์ อินใย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

สภา มรภ.เลย มีมติ ให้ ผศ.ดร.เชาว์ อินใย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF
DSC 0802
DSC 0803
DSC 0744
DSC 0754
DSC 0766
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

       ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 เป็นต้นมา นั้น

       บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครบตามวาระในวันที่ 3 เมษายน 2560 หลังจากภายหลังวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้ง
      เพื่ออนุมัติตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้มีบุคคลรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่2/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
    สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560
    นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

บรรยากาศการประชุมส่งมอบงาน

การลงนามส่งมอบงาน

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน