มรภ.เลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้และการการบริหารความเสี่ยง

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มรภ.เลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้และการการบริหารความเสี่ยง

  • PDF
DSC 0350
DSC 0325
DSC 0347
DSC 0359
DSC 0361
DSC 0363
DSC 0329
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

      งานตรวจสอบภายใน มรภ.เลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้และการการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

     อาจารย์ชินเชิง แก้วก่า หัวหน้างานตรวจสอบกล่าวว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ การจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน พัฒนาการทำงานตามตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน ทั้งในระดับสถาบัน การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการจัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ตามระบบ การอาศัยข้อมูล การประมวลผล สามารถนำความรู้ไปใช้บูรณาการ แก้ไข ปรับปรุง ต่อเนื่องสู่การเป็นองค์กรที่ดี และการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการอบรม

งานประชาสัมพันธ์และประสานชุมชน