ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
tuk8floor

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น มีกำหนดการรับสมัคร ตามรายละเอียดที่แนบนี้
หมายเหตุ นอกจากหลักฐานการสมัครที่แจ้งในประกาศแล้วนั้น ผู้สมัครจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ มาเพิ่ม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นต่อผู้รับสมัครในวันที่ยื่นสมัคร
อ่านประกาศเพิ่มเติม >> CLICK