ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF
13672546 1069801909780177 1343360279 n

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สุเฌอ
ให้บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น จัดทำเอกสารนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยละเอียด จำนวน 9 ชุด และนำส่งด้วยตนเองที่กองเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ห้องงานการประชุมและกิจการสภาฯ ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาราชการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ จะให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แถลงนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ไม่เกินคนละ 30 นาที และรับการสัมภาษณ์ ไม่เกินคนละ 20 นาที ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมรับฟังด้วย

>>CLICK อ่านประกาศ<<