ประกาศการรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศการรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

  • PDF
DSC 0109

           ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่องการรับชุดครุยบัณฑิต        มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558   ซึ่งตามประกาศได้กำหนดให้มารับชุดครุยบัณฑิต                     มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต  ในวันที่  7  และ  9  พฤศจิกายน  2559  แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ออกไป  และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2559  ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่  17 – 20  มกราคม  2560  และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่  28  มกราคม  2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแจ้งรายละเอียดให้บัณฑิตทราบ  ดังนี้
กำหนดรับชุดครุย
        -  ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท  บัณฑิต ศศ.บ. บัณฑิต วท.บ. และบัณฑิต บธ.บ. สามารถรับชุดครุยได้  ในวันที่  17  มกราคม  2560  เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  (ตึก 19)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
         -  บัณฑิต ค.บ.  บัณฑิต น.บ.  บัณฑิต รป.บ.  บัณฑิต นศ.บ. บัณฑิต ศ.บ. และบัณฑิต ทล.บ. สามารถรับชุดครุยได้  ในวันที่  19  มกราคม  2560 เวลา  16.30 – 19.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (ตึก 19)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ทั้งนี้  หากบัณฑิตไม่สามารถเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้  หลังจากจองชุดครุยไว้แล้ว ให้บัณฑิตหรือตัวแทนมารับชุดครุยในวันที่มีกำหนดการฝึกซ้อมเท่านั้น  หากพ้นกำหนด  มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์รับเงินค่าจองชุดครุยของบัณฑิต

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานกิจการพิเศษ โทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 - 4280 – 8000  ต่อ  51151