การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2557-2558

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2557-2558

  • PDF
477143

 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ประจำปีการศึกษา  2557 – 2558 ระหว่างวันที่  26– 31  มกราคม  2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2557 – 2558 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่  28  มกราคม  2560 เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 17 – 20  มกราคม  2560  โดยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<
>> รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 1 <<
>> รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 2 <<

>> กำหนดวันรับชุดครุยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สั่งตัด (ซื้อ) <<

>>การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 (เช่า) <<