ข่าวประกวดราคา

Tuesday, Sep 26th

Last update05:11:24 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวประกวดราคา

Lacinia vitae In ante ipsum Sed nec dapibus et orci dictumst. Vel lacus amet dictumst et sapien est ac Curabitur pellentesque ultrices. Feugiat convallis turpis massa ligula sagittis enim aliquet fringilla orci pretium. Ut Aenean Vestibulum suscipit eros pede et nibh laoreet Pellentesque mus. Aliquet ultrices dictumst justo justo tortor vitae nisl nec sem.

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

  • PDF

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อหินคลุก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk8floor

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง”

  • PDF

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

 

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ 0210/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันและเวลาราชการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคา จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าว

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk8floor

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน”

  • PDF

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อ รถตู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวธิติมา พันธุลาภ  นักวิชาการพัสด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117 – 8 โทรสาร 0-4281-1143

tuk8floor

สอบราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ตามรายการดังนี้

เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. Â ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 - 5 กันยายน 2560 สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4283-5224 – 8ต่อ 4117 ในวันและเวลาราชการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

(1) ประกาศ
(2) เอกสารสอบราคา เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี
(3) เอกสารสอบราคา เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี (ต่อ)
(4) ตารางแสดงวงเงิน
(5) คุณลักษณะเเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบยซีเอ็นซี

18664708 1467302013337503 1707754714656583819 n